Badania kompetencji menedżerów na Dolnym Śląsku

W ramach projektu dofinansowanego z EFS realizowanego przez firmę SEKA przeprowadziliśmy badania kompetencji menedżerów wysokiego szczebla średnich firm z Dolnego Śląska.

Przebadaliśmy 40 przedsiębiorstw, analizując kompetencje kierownicze osób pełniących funkcje menedżerskie. W oparciu o nasze doświadczenia i ponad 30-letnią tradycję badań Management Research Group zoperacjonalizowaliśmy 10 kluczowych dla sukcesu przedsiębiorstwa kompetencji kierowniczych. Łącznie u 298 menedżerów przeanalizowaliśmy kompetencje takie jak:

  • myślenie strategiczne,
  • zarządzanie sytuacyjne,
  • organizacja pracy,
  • kierowanie,
  • zarządzanie zmianą,
  • innowacyjność,
  • delegowanie,
  • motywowanie,
  • decyzyjność,
  • „rozwiązywanie konfliktów.

Każda z badanych kompetencji została opisana za pomocą konkretnych zachowań, które menedżerowie powinni przejawiać w codziennej pracy zawodowej. Badanie realizowane było metodą 360 stopni co oznacza, że każdy menedżer oprócz wypełnienia testu kompetencyjnego na swój temat prosi też o ocenę swoich kompetencji przez: swoich podwładnych, współpracowników a także przełożonego. Aby ocenić kompetencje 298 menedżerów musieliśmy zebrać 3870 wypełnionych kwestionariuszy od nich i osób, z którymi współpracują.

Wyniki pokazują, że spośród grup oceniających najwyższe wyniki zanotowano w samoocenie (M = 77,35%) oraz w ocenie podwładnych (M=70,55%). Tłumaczyć to można tym, że mamy naturalną skłonność do łagodnej oceny naszych własnych niedoborów. Jednocześnie osoby będące podwładnymi racjonalizują braki kompetencyjne swoich szefów często wychodząc z założenia, że skoro dana osoba została awansowana na Dyrektora to z pewnością ma wysokie kompetencje i widocznie w dany sposób powinna się zachowywać.

Najniżej badanych oceniał ich przełożony (M = 58,72 %) oraz współpracownicy (M = 61, 34%). Przełożeni mają wysokie oczekiwania wobec swoich podwładnych, jednocześnie poziom ich oczekiwań jest kluczowy, bo to oni odpowiadają za realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie pracą swoich podwładnych. Współpracownicy natomiast mają najbardziej komfortową sytuację w dokonywaniu oceny swoich kolegów bądź koleżanek na równorzędnych stanowiskach gdyż nie dotyczą ich żadne zależności funkcyjne i nie występują w stosunkach służbowo podrzędnych lub nadrzędnych względem ocenianych osób.

Wszystkie grupy pracowników najwyżej oceniły kompetencję „kierowanie” (M = 71,63%) oraz „decyzyjność” (70,78%). Najwięcej problemów badanym sprawiały „rozwiązywanie konfliktów” (M = 61,68%) oraz „organizacja pracy” (M = 62,29%).

Klient – SEKA
Formuła – badanie online i bezpośrednie oparte o metodologię 360
Obszar – kompetencje menedżerskie
Liczba przebadanych menedżerów – 298
Liczba wypełnionych kwestionariuszy – 3 870